เบเจอร์ บี.กริม รู้สึกยินดีและภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมบริจาคเครื่องมือสำหรับระบบปรับอากาศและการทำความเย็น โรงเรียนฝึกอาชีพของกรุงเทพมหานคร

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2563 บริษัท เบเจอร์ บี.กริม (ประเทศไทย) ได้มีโอกาสร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาศักยภาพของประชากรไทยกับทางโรงเรียนฝึกอาชีพของกรุงเทพมหานคร โดยบริษัทได้บริจาคเครื่องมือสำหรับระบบปรับอากาศและการทำความเย็น เพื่อใช้ในการเรียนการสอนแผนกช่างปรับอากาศของโรงเรียนฝึกอาชีพของกรุงเทพมหานครจำนวน 5 แห่ง

โรงเรียนฝึกอาชีพของกรุงเทพมหานครดำเนินการโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากทางกรุงเทพมหานคร ผู้เข้าเรียนจะเสียค่าธรรมเนียมเพียง 105 บาทในการเรียนแต่ละวิชา ทำให้ไม่เป็นภาระแก่ผู้เข้าเรียน อีกทั้งแม้ผู้เข้าเรียนจะมีภูลำเนาจากจังหวัดอื่นๆ ก็สามารถเรียนได้เฉกเช่นผู้อยู่อาศัยในกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ถือได้ว่าโรงเรียนฝึกอาชีพของกรุงเทพมหานครทำคุณประโยชน์ในการพัฒนาความรู้และศักยภาพรวมถึงเพิ่มทางเลือกในการประกอบอาชีพของประชากรไทยโดยทั่วไปไม่จำกัดภูมิลำเนา บริษัท เบเจอร์ บี.กริม (ประเทศไทย) รู้สึกยินดีและภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในการนี้เป็นอย่างยิ่ง

ทางบริษัทขอขอบคุณคุณดุษฎี สรวงขันธ์ ผู้อำนวยการส่วนการฝึกอาชีพ สำนักพัฒนาสังคม และคุณณรงค์ฤทธิ์ ห่วงไธสง ผู้อำนวยการโรงเรียนฝึกอาชีพม้วน บำรุงศิลป์สำหรับโอกาสดังกล่าว