การประหยัดพลังงานด้วยการใช้พัดลมแบบ EC Motor Fan

EC Motor Fan ได้ชื่อว่าเป็นนวัตกรรมล่าสุดในเทคโนโลยี่พัดลม  ด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็น พัดลมที่มีมอเตอร์แบบไม่ใช้แปรงถ่าน (a fan with a brushless DC motor)

กล่าวโดยย่อ ด้วยการใช้งาน พัดลมแบบ EC จะมีประสิทธิภาพดีกว่าพัดลมแบบ AC ประมาณ 30%  เนื่องจากสนามแม่เหล็กรอง มาจากตัวแม่เหล็กมากกว่า ขดลวดทองแดง    นอกจากนี้ EC motor fan ยังมีขอบเขตประสิทธิภาพที่จุดทำงานต่างๆที่คงที่   ไม่แตกต่างกันมากหากจุดทำงานไม่ใช่จุด Optimum point เช่นพัดลมธรรมดา

EBM EC Motor fan (Axial type) เป็นสินค้าเทคโนโลยี่ เพื่อตอบสนองการประหยัดพลังงาน และ ประสิทธิภาพในแง่นี้

กรุณาคลิกเพื่อดูเอกสารแนบ

การประหยัดพลังงานด้วยการใช้พัดลมแบบ EC Motor Fan

EC Motor Fan ได้ชื่อว่าเป็นนวัตกรรมล่าสุดในเทคโนโลยี่พัดลม  ด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็น พัดลมที่มีมอเตอร์แบบไม่ใช้แปรงถ่าน (a fan with a brushless DC motor)

กล่าวโดยย่อ ด้วยการใช้งาน พัดลมแบบ EC จะมีประสิทธิภาพดีกว่าพัดลมแบบ AC ประมาณ 30%  เนื่องจากสนามแม่เหล็กรอง มาจากตัวแม่เหล็กมากกว่า ขดลวดทองแดง    นอกจากนี้ EC motor fan ยังมีขอบเขตประสิทธิภาพที่จุดทำงานต่างๆที่คงที่   ไม่แตกต่างกันมากหากจุดทำงานไม่ใช่จุด Optimum point เช่นพัดลมธรรมดา

EBM EC Motor fan (Axial type) เป็นสินค้าเทคโนโลยี่ เพื่อตอบสนองการประหยัดพลังงาน และ ประสิทธิภาพในแง่นี้

กรุณาคลิกเพื่อดูเอกสารแนบ