แนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่

แนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่

โปรโมชั่น

ผลิตภัณฑ์จากโพรฟรอยด์ (Profroid) คอนเดนซิ่งทำความเย็นใช้ CO2

จากที่นานาประเทศ โดยเฉพาะในทวีปยุโรปได้มีการตื่นตัวเรื่องการใช้สารทำความเย็นที่ไม่มีผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมเพื่ออนุรักษ์โลก  โดยหันมาใช้สารทำความเย็นที่มี LOW GWP  หรือผลิตภัณฑ์ที่ใช้สารทำความเย็นธรรมชาติที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม (GWP=1 หรือสูงกว่าไม่มาก) เช่น CO2 / R-290 / R-600 / NH3 (อ่านต่อ)

1 2