เบเจอร์ บี.กริม : มาตรการตรวจคัดกรองป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ในสำนักงาน

บริษัท เบเจอร์ บี.กริม (ประเทศไทย)  จัดมาตรการตรวจคัดกรองป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ในสำนักงาน เป็นความรับผิดชอบของทุกคนในการทำให้ตนเองตระหนักและปฏิบัติตามคำแนะนำของสำนักงาน

มาตรการตรวจคัดกรองในสำนักงาน