เบเจอร์ บี.กริม มอบอุปกรณ์และเครื่องมือเพื่อการศึกษา แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

เบเจอร์ บี.กริม โดยคุณฤกษ์ชัย พรมงคลลาภ ผู้จัดการทั่วไปและทีมงาน เข้าทำพิธีมอบอุปกรณ์และเครื่องมือเพื่อการศึกษา จำนวน 57 รายการ มูลค่า 863,195.81 บาท เมื่อวันที่ 21/10/2019 ให้แก่ คณะอาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการทำความเย็นและการปรับอากาศภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องต้นกำลังวิทยาลัยเทคโนโลยอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนในกลุ่ม

ซึ่งรายวิชาเกี่ยวกับการทำความเย็นและการปรับอากาศ และวิชาการบริการเครื่องปรับอากาศ ซึ่งเปิดสอนให้กับนักศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมศาตรบัณฑิต  โดยรายวิชาดังกล่าวนักศึกษาจำเป็นต้องใช้เครื่องมือในการถอดประกอบชิ้นส่วนต่างๆ และใช้ประกอบการฝึกปฏิบัติ การสอน ซึ่งเครื่องมือและอุปกรณ์ฝึกดังกล่าวจะช่วยสนับสนุนการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดียิ่ง

เบเจอร์ บี.กริม ขอขอบคุณ คณะอาจารย์และนักศึกษา ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี

พระนครเหนือ