เบเจอร์ บี.กริม น้อมเกล้ารำลึก วันที่ 23 ตุลาคม วันปิยมหาราช

เบเจอร์ บี.กริม น้อมเกล้ารำลึก วันที่ 23 ตุลาคม วันปิยมหาราช องศ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว