เบเจอร์ บี.กริม ขอขอบคุณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท เบเจอร์เรฟ

Thank you Mr. Per Bertland our CEO & President of Beijer Ref group for visiting us RNA Engineering in Kuala Lumpur, Malaysia

ขอขอบคุณ คุณเพอร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท เบเจอร์เรฟ จากสำนักงานใหญ่ในสวีเดน แวะเยี่ยมชมกิจการบริษัทในเครือ บริษัทอาร์เอ็นเอ เอ็นจิเนียริ่ง ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย

RNA

https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6597045040705572865&keywords=%23rnaengineering&originTrackingId=ZLle9kIbTj%2BKiS%2BCkRy6xg%3D%3D&lipi=urn%3Ali%3Apage%3Ad_flagship3_detail_base%3BWh