เครื่องทำความเย็นแบบใช้ CO2 ผลิตภัณฑ์จาก โพรฟรอยด์ (Profroid) เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน

ปัจจุบันนานาประเทศ โดยเฉพาะในทวีปยุโรปได้มีการตื่นตัวเรื่องการใช้สารทำความเย็นที่ไม่มีผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมเพื่ออนุรักษ์โลก  โดยได้มีมติร่วมในหลายครั้งในเรื่องการลดการใช้สารทำความเย็นที่มี GWP สูง หันมาใช้สารทำความเย็นที่มี LOW GWP และมีการพัฒนาสาร HFO & HFO blend เป็นทางเลือกต่อไป

ในเวลาเดียวกัน ในบางกลุ่มเช่น บริษัทที่มีเจตจำนงต์การอนุรักษ์โลกจะหันไปสนับสนุนผลิตภัณฑ์ที่ใช้สารทำความเย็นธรรมชาติที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมไปเลย (GWP=1 หรือสูงกว่าไม่มาก) เช่น CO2 / R-290 / R-600 / NH3  โดยหลักการ สารทำความเย็นธรรมชาติ เหล่านี้จะมีประสิทธิภาพที่ดีกว่ากล่าวคือ คือใช้พลังงานน้อยกว่าแต่ให้ขนาดความเย็นเท่ากัน

ในขณะนี้  มีผลิตภัณฑ์คอนเดนซิ่งยูตนิต คอยย์ร้อนผลิตภัณ์จาก โพรฟรอยด์ (Profroid) ระบบทำความเย็นที่ใช้สาร CO2 (R-744) ที่มีการใช้ที่แพร่หลายในยุโรปสำหรับงานทำความเย็นขนาดเล็กถึงขนาดกลาง เช่น ห้องเย็นสำหรับร้านสะดวกซื้อ ห้องเก็บอาหารสำเร็จรูปขนาดเล็ก  โดยบริษัทขอแนะนำผลิตภัณฑ์นี้ ให้ท่านได้เข้าใจข้อดี และประโยชน์ ตามเอกสารแนบ

 

เครื่องทำความเย็นแบบใช้ CO2 ผลิตภัณฑ์จาก โพรฟรอยด์ (Profroid) เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน

ปัจจุบันนานาประเทศ โดยเฉพาะในทวีปยุโรปได้มีการตื่นตัวเรื่องการใช้สารทำความเย็นที่ไม่มีผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมเพื่ออนุรักษ์โลก  โดยได้มีมติร่วมในหลายครั้งในเรื่องการลดการใช้สารทำความเย็นที่มี GWP สูง หันมาใช้สารทำความเย็นที่มี LOW GWP และมีการพัฒนาสาร HFO & HFO blend เป็นทางเลือกต่อไป

ในเวลาเดียวกัน ในบางกลุ่มเช่น บริษัทที่มีเจตจำนงต์การอนุรักษ์โลกจะหันไปสนับสนุนผลิตภัณฑ์ที่ใช้สารทำความเย็นธรรมชาติที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมไปเลย (GWP=1 หรือสูงกว่าไม่มาก) เช่น CO2 / R-290 / R-600 / NH3  โดยหลักการ สารทำความเย็นธรรมชาติ เหล่านี้จะมีประสิทธิภาพที่ดีกว่ากล่าวคือ คือใช้พลังงานน้อยกว่าแต่ให้ขนาดความเย็นเท่ากัน

ในขณะนี้  มีผลิตภัณฑ์คอนเดนซิ่งยูตนิต คอยย์ร้อนผลิตภัณ์จาก โพรฟรอยด์ (Profroid) ระบบทำความเย็นที่ใช้สาร CO2 (R-744) ที่มีการใช้ที่แพร่หลายในยุโรปสำหรับงานทำความเย็นขนาดเล็กถึงขนาดกลาง เช่น ห้องเย็นสำหรับร้านสะดวกซื้อ ห้องเก็บอาหารสำเร็จรูปขนาดเล็ก  โดยบริษัทขอแนะนำผลิตภัณฑ์นี้ ให้ท่านได้เข้าใจข้อดี และประโยชน์ ตามเอกสารแนบ