9607-I ข้องอทองแดง 90

ข้องอทองแดง 90 SMI เป็นผลิตภํณฑ์คุณภาพสูง จากประเทศเกาหลี โรงงาน เอสเอ็มไอ เกาหลี ได้รับการรับรองคุณภาพ ISO 9002 / ระบบคุณภาพ KSD 5578 ประเทศเกาหลี / ระบบคุณภาพ AS 3688 ประเทศออสเตรเลีย / ระบบคุณภาพ BS 864.2 / EN 1254 ประเทศอังกฤษ และระบบคุณภาพ ASME B16.22 & B16.29 จากสหรัฐอเมริกา
ผลิตภัณฑ์ ข้องอทองแดง 90 ของ SMI จึงสามารถเป็นที่ไว้วางใจได้ในการใช้งานต่างๆ ของท่านได้เป็นอย่างดี

ข้อต่อหมายเลขขนาดภายนอก (นิ้ว)ขนาด C นิ้วขนาด D นิ้ว
SMIF-SCE-90-058I5/819/3219/32
SMIF-SCE-90-034I3/47/87/8
SMIF-SCE-90-078I7/83/163/16
SMIF-SCE-90-118I1 1/81 1/161 1/16