ทิศทางของการใช้สารทำความเย็นในโลก จากมุมมองของผู้ผลิต แดนฟอสส์ (Danfoss perspective)

จากการประชุม สนธิสัญญามอนทรีออล คศ 1987 (เรื่องการยกเลิกสารทำความเย็นที่ทำลายโอโซนในชั้นบรรยากาศ (ODP)) มาจนถึงสนธิสัญญาเกียวโต คศ 1997 (เรื่องการเกิดภาวะโลกร้อน Global warming potential)  และล่าสุดมาถึง สัญญากิกาลิ (Kikali Agreement) คศ 2016 ทำให้ทิศทางเรื่องน้ำยาทำความเย็นได้ถูกยอมรับร่วมกัน  ไปสู่การใช้สารทำความเย็นแบบมีอัตราการทำภาวะโลกร้อนที่น้อย (Low GWP – Low Global warming potential)

จากมุมมองของผู้ผลิตผู้คร่ำหวอดอย่างแดนฟอสส์  ทำให้มองเห็นว่า มีการมองระยะเวลาต่างๆในอุปกรณ์ความเย็นที่แตกต่างกันคือ การมองระยะกลาง ก็ยังคงใช้สารทำความเย็นที่มี GWP ปานกลางไประยะหนึ่งก่อน (เช่น R134a / R410a เป็นต้น)  แล้วพัฒนาไปเป็นระยะยาวในการใช้สารที่มี GWP ต่ำ (เช่น R32 / R1233 และกลุ่มสารธรรมชาติไฮโดรคาร์บอน) ต่อไป

 

กรุณาดูรายละเอียดในเอกสารแนบ

ทิศทางของการใช้สารทำความเย็นในโลก จากมุมมองของผู้ผลิต แดนฟอสส์ (Danfoss perspective)

จากการประชุม สนธิสัญญามอนทรีออล คศ 1987 (เรื่องการยกเลิกสารทำความเย็นที่ทำลายโอโซนในชั้นบรรยากาศ (ODP)) มาจนถึงสนธิสัญญาเกียวโต คศ 1997 (เรื่องการเกิดภาวะโลกร้อน Global warming potential)  และล่าสุดมาถึง สัญญากิกาลิ (Kikali Agreement) คศ 2016 ทำให้ทิศทางเรื่องน้ำยาทำความเย็นได้ถูกยอมรับร่วมกัน  ไปสู่การใช้สารทำความเย็นแบบมีอัตราการทำภาวะโลกร้อนที่น้อย (Low GWP – Low Global warming potential)

จากมุมมองของผู้ผลิตผู้คร่ำหวอดอย่างแดนฟอสส์  ทำให้มองเห็นว่า มีการมองระยะเวลาต่างๆในอุปกรณ์ความเย็นที่แตกต่างกันคือ การมองระยะกลาง ก็ยังคงใช้สารทำความเย็นที่มี GWP ปานกลางไประยะหนึ่งก่อน (เช่น R134a / R410a เป็นต้น)  แล้วพัฒนาไปเป็นระยะยาวในการใช้สารที่มี GWP ต่ำ (เช่น R32 / R1233 และกลุ่มสารธรรมชาติไฮโดรคาร์บอน) ต่อไป

 

กรุณาดูรายละเอียดในเอกสารแนบ