คืนประโยชน์สู่สังคม เบเจอร์ บี.กริม รวมแรงรวมใจร่วมมือกัน เริ่มจากกิจกรรมภายในองศ์การ นำสู่ สมาคมสร้างสรรค์ไทย

ผู้บริหาร เบเจอร์ บี.กริม สร้างสรรค์กิจกรรมเล็กๆ ภายในองศ์กร  วางกล่องรับ “ถ่านอัลคาไลน์ที่เสื่อมสภาพ มาแลก ถ่านอัลคาไลน์ใหม่” 

♥..นำสู่… สมาคมสร้างสรค์ไทย ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้นำสารมาสังเคราะห์สาร หรือสารแม่เหล็กนำมาใช้ฉาบผิวหน้า ◊..อิฐทางเดินสำหรับผู้พิการทางสายตา..◊

คืนประโยชน์สู่สังคม เบเจอร์ บี.กริม รวมแรงรวมใจร่วมมือกัน เริ่มจากกิจกรรมภายในองศ์การ นำสู่ สมาคมสร้างสรรค์ไทย

ผู้บริหาร เบเจอร์ บี.กริม สร้างสรรค์กิจกรรมเล็กๆ ภายในองศ์กร  วางกล่องรับ “ถ่านอัลคาไลน์ที่เสื่อมสภาพ มาแลก ถ่านอัลคาไลน์ใหม่” 

♥..นำสู่… สมาคมสร้างสรค์ไทย ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้นำสารมาสังเคราะห์สาร หรือสารแม่เหล็กนำมาใช้ฉาบผิวหน้า ◊..อิฐทางเดินสำหรับผู้พิการทางสายตา..◊