การมุ่งสู่การใช้งานสารทำความเย็นธรรมชาติ กลุ่ม CO2 / R290 / R600 / NH3 (กลุ่มที่มี GWP เท่ากับศูนย์หรือใกล้เคียง)

จากความตระหนักร่วมกันในหมู่นานาประชาชาติ เรื่องภาวะโลกร้อน  ได้มีกลุ่มผู้ผลิตและผู้ใช้ที่มุ่งไปสู่การใช้สารทำความเย็นที่มีอัตราการทำภาวะโลกร้อนที่ต่ำ GWP เท่ากับศูนย์หรือใกล้เคียง (กลุ่มสารธรรมชาติไฮโดรคาร์บอน CO2 / R290 / R600 / NH3 ) ไปเลยโดยตรง

ในที่นี้ หน่วยงาน SHECCO BASE ผู้ผลักดันเรื่องการใช้สารทำความเย็นธรรมชาติ ได้รวบรวมข้อมูลการพัฒนาการของกลุ่มนี้โดยเฉพาะ    ข้อมูลที่มีทำให้เห็นว่า  กลุ่มน้ำยาความเย็นธรรมชาติ ที่มีความได้เปรียบเรื่องประสิทธิภาพการแลกเปลี่ยนความร้อนที่ดีกว่า  อาจเป็นคำตอบที่ดีที่สุดก็ได้ เพราะผู้พัฒนาผลิตภัณฑ์จะประหยัดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ระยะกลางได้  เพราะในท้ายที่สุด  สารทำความเย็นต้องมุ่งสู่กลุ่ม Zero GWP ในวันใดวันหนึ่งแน่นอน

(ขอขอบคุณข้อมูล บริษัท SHECCO BASE)

การมุ่งสู่การใช้งานสารทำความเย็นธรรมชาติ กลุ่ม CO2 / R290 / R600 / NH3 (กลุ่มที่มี GWP เท่ากับศูนย์หรือใกล้เคียง)

จากความตระหนักร่วมกันในหมู่นานาประชาชาติ เรื่องภาวะโลกร้อน  ได้มีกลุ่มผู้ผลิตและผู้ใช้ที่มุ่งไปสู่การใช้สารทำความเย็นที่มีอัตราการทำภาวะโลกร้อนที่ต่ำ GWP เท่ากับศูนย์หรือใกล้เคียง (กลุ่มสารธรรมชาติไฮโดรคาร์บอน CO2 / R290 / R600 / NH3 ) ไปเลยโดยตรง

ในที่นี้ หน่วยงาน SHECCO BASE ผู้ผลักดันเรื่องการใช้สารทำความเย็นธรรมชาติ ได้รวบรวมข้อมูลการพัฒนาการของกลุ่มนี้โดยเฉพาะ    ข้อมูลที่มีทำให้เห็นว่า  กลุ่มน้ำยาความเย็นธรรมชาติ ที่มีความได้เปรียบเรื่องประสิทธิภาพการแลกเปลี่ยนความร้อนที่ดีกว่า  อาจเป็นคำตอบที่ดีที่สุดก็ได้ เพราะผู้พัฒนาผลิตภัณฑ์จะประหยัดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ระยะกลางได้  เพราะในท้ายที่สุด  สารทำความเย็นต้องมุ่งสู่กลุ่ม Zero GWP ในวันใดวันหนึ่งแน่นอน

(ขอขอบคุณข้อมูล บริษัท SHECCO BASE)